Algemene voorwaarden


FertiPlus Rundveebenodigdheden | Algemene verkoop - levering- en betalingsvoorwaarden van Proagri BV Ruurlo

Artikel  1  Algemeen

1.       In deze algemene voorwaarden  is FertiPlus Rundveebenodigdheden degene die zich van deze voorwaarden bedient,
terwijl de andere partij  wordt aangeduid als wederpartij.

2.       FertiPlus Rundveebenodigdheden is statutair gevestigd te Ruurlo.

3.       Overeenkomst: alle afspraken tussen FertiPlus Rundveebenodigdheden en wederpartij betreffende de levering van
producten en/of diensten.

4.       Wederpartij: de natuurlijke of rechtspersoon die zaken van Proagri BV afneemt.

 

Artikel  2 Toepasselijkheid

1.       Deze algemene voorwaarden maken deel uit van alle aanbiedingen tot en overeenkomsten inzake
koop en verkoop, alsmede het verrichten van diensten door FertiPlus Rundveebenodigdheden, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk
anders is overeengekomen. Eventueel overeengekomen andersluidende bedingen bij een bepaalde
transactie hebben een incidenteel karakter; hieraan kan door de wederpartij geen rechten voor eventueel
volgende transacties worden ontleend.

2.       In geval van strijdigheid met (een of meerdere bepalingen van ) door de wederpartij gehanteerde
algemene voorwaarden, gelden de bepalingen van de door FertiPlus Rundveebenodigdheden   gehanteerde voorwaarden,
tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

3.       Indien enige bepaling in deze algemene voorwaarden in strijd is met de wet of de openbare orde, zal
slechts de betreffende bepaling als niet geschreven worden beschouwd en laat deze omstandigheid
de geldigheid van de overige bepalingen onverlet.

 

Artikel  3  Offertes en overeenkomsten 

1.       Alle offertes , in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend. Proagri BV is hieraan eerst gebonden, nadat een
opdracht houdende verkoop of het verrichten van diensten, door haar definitief en zonder voorbehoud
schriftelijk is bevestigd.

2.       Bij levering onmiddellijk na bestelling geldt de factuur als orderbevestiging.

 

Artikel  4  Levering

1.       De opgaven van leveringstermijnen in de aanbiedingen, bevestigingen en/of contracten worden door
FertiPlus Rundveebenodigdheden naar beste weten gedaan en zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen, doch zijn
niet bindend.

2.       Overschrijding  van deze termijnen, door welke oorzaak dan ook, zal de wederpartij nimmer recht geven op
schadevergoeding, ontbinding der overeenkomst of niet nakoming van enige verplichting welke voor hem uit
de betreffende overeenkomst of uit enige andere met FertiPlus Rundveebenodigdheden gesloten overeenkomst mocht voortvloeien.

 

Artikel  5  Prijzen

1.       Al onze prijzen gelden netto  �af magazijn� en zonder enige op het moment van sluiten van de overeenkomst
geldende omzetbelasting.

2.       Onze prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst heersende monetaire
verhoudingen tussen binnenlandse en buitenlandse valuta.

De  wederpartij verplicht zich, door het aanvaarden van prijzen anders dan in euro`s, bij  wijziging van deze
verhoudingen, te allen tijde een zodanig bedrag in vreemde valuta over te maken als overeenkomst met de
oorspronkelijke, ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldende  verhouding.

 

Artikel  6  Betaling

1.       Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, dienen betalingen  plaats te  vinden binnen 14 dagen na
factuurdatum.

2.       De wederpartij zal, zonder dat sommatie en ingebrekestelling is vereist, van rechtswege in gebreke zijn bij
niet stipte nakoming van zijn/haar betalingsverplichting. Bovendien zal alsdan al hetgeen FertiPlus Rundveebenodigdheden van de
wederpartij te vorderen heeft - uit hoofde van welke overeenkomst dan ook - terstond en geheel opeisbaar zijn.

3.       De vordering tot betaling is in elk geval onmiddellijk opeisbaar bij niet stipte nakoming, wanneer de wederpartij
in staat van faillissement is verklaard, wanneer de wederpartij surseance van betaling aanvraagt of zijn/haar
onder curatelenstelling is aangevraagd, wanneer enig beslag op goederen of vorderingen van de wederpartij is
gelegd, dan wel wanneer de wederpartij overlijdt dan wel, in geval van een onderneming, zich in een
liquidatiefase bevindt.

4.       Indien betaling van een factuur niet heeft plaats gevonden binnen 14 dagen na factuurdatum, is de wederpartij
aan FertiPlus Rundveebenodigdheden een vergoeding wegens rente- verlies verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente over het
factuurbedrag inclusief omzetbelasting. FertiPlus Rundveebenodigdheden is voorts gerechtigd buiten het factuurbedrag en rente van
de wederpartij alle door haar in verband met de niet - of niet-tijdige betaling te maken incassokosten te
vorderen, zowel de gerechtelijke als buitengerechtelijke. Buitengerechtelijke incassokosten zijn in ieder geval
verschuldigd indien FertiPlus Rundveebenodigdheden met betrekking tot de invordering van het openstaande bedrag de hulp van
derden heeft ingeroepen.

 

Artikel  7  Eigendomsvoorbehoud 

1.       Tot aan de gehele voldoening van de door de wederpartij aan Proagri BV verschuldigde betalingen behoudt
deze de eigendom van alle door haar geleverde goederen, zulks tot meerdere zekerheid voor de betaling van
al het haar toekomende, daarbij niets uitgezonderd.

2.       De afnemer zal mitsdien de door hem ontvangen goederen niet mogen vervreemden, belenen, verpanden,
verhuren, uitlenen of op welke wijze of titel dan ook buiten zijn bedrijf brengen tenzij hij als wederverkoper
hiertoe gerechtigd is. Bij schending van het hier bepaalde is artikel 8 van toepassing.

3.       Alle risico van beschadiging dan wel geheel of gedeeltelijk verloren gaan van de gekochte goederen gaat
onmiddellijk na levering op de wederpartij over. De wederpartij blijft tegenover FertiPlus Rundveebenodigdheden aansprakelijk
voor de bewaring in goede staat van de geleverde goederen tot de volledige betaling van de
overeengekomen prijs.

 

Artikel  8  Aansprakelijkheid en reclame

1.       Mededelingen van de zijde van FertiPlus Rundveebenodigdheden over kwaliteit of andere eigenschappen van de goederen zijn
voor haar slechts bindend indien deze schriftelijk zijn gedaan met de onmiskenbare bedoeling garantie
te geven.

2.       Behoudens het vorenstaande is FertiPlus Rundveebenodigdheden niet aansprakelijk voor schade uit welke oorzaak dan ook aan
de zijde van de wederpartij of derden opgekomen in verband met door FertiPlus Rundveebenodigdheden geleverde goederen of
diensten, tenzij deze het gevolg is van opzet of grove schuld.

3.       In geval van aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van opzet of grove schuld gaat deze niet verder dan
het bepaalde in de door FertiPlus Rundveebenodigdheden afgesloten polis bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering.

4.       Reclames dienen door de wederpartij binnen 3 dagen na ontvangst van de geleverde goederen schriftelijk
aan FertiPlus Rundveebenodigdheden te worden meegedeeld. De wederpartij zal FertiPlus Rundveebenodigdheden gedurende een redelijke termijn in de
gelegenheid stellen eventuele gebreken aan het geleverde  op te heffen, zonder recht te hebben op enigerlei
schadevergoeding. Bij gebreke van tijdige melding van het reclamerecht komt dit uit dien hoofde te vervallen.

5.       Indien op enigerlei wijze een aanvang is gemaakt met de verwerking c.q. wederverkoop van de geleverde
goederen, vervalt het reclamerecht.

6.       Een eventueel ingeroepen reclamerecht ontheft wederpartij niet van haar betalingsverplichting.

 

Artikel  9  Ontbinding

1.       Indien de wederpartij niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enigerlei verplichting, welke voor hem/haar
uit deze of enige andere met FertiPlus Rundveebenodigdheden gesloten overeenkomst mocht voortvloeien, alsmede ingeval van
faillissement, surseance van betaling, stillegging of liquidatie van het bedrijf van de wederpartij, wordt hij
geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft FertiPlus Rundveebenodigdheden het recht zonder enige ingebrekestelling en
zonder gerechtelijke tussenkomst de uitvoering der overeenkomst op te schorten dan wel de overeenkomst
geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

2.       Het is FertiPlus Rundveebenodigdheden dan toegestaan de geleverde goederen terug te nemen zonder dat enige
schadevergoeding - of garantieverplichting jegens de wederpartij ontstaat, doch onverminderd de hem/haar
voor het overige toekomende rechten. Alle vorderingen op de wederpartij  zijn in deze gevallen dadelijk en
ineens opeisbaar.

 

Artikel  10  Overmacht

1.       FertiPlus Rundveebenodigdheden heeft het recht, indien zich tijdens de uitvoering der overeenkomst omstandigheden voordien die
overmacht ten gevolge hebben, de overeenkomst te be�indigen, dan wel de leveringstermijn op te schorten.
Als overmacht wordt o.a. aangemerkt het niet of niet tijdig leveren door een toeleverancier van FertiPlus Rundveebenodigdheden 

 

Artikel  11   Geschillen en toepasselijk recht

1.       Alle geschillen, ook die welke slechts door een der partijen als zodanig worden beschouwd, die naar aanleiding
van een door FertiPlus Rundveebenodigdheden met de wederpartij gesloten overeenkomst - dan wel een overeenkomst die daarvan
een uitvloeisel is - ontstaan, zullen worden beslecht door de Arrondissementsrechtbank te Arnhem; geschillen
welke tot de competentie van de kantonrechter behoren, zullen ter keuze van de meest gerede partij ter
beslechting aan de bevoegde kantonrechter worden voorgelegd.

2.       Op alle geschillen is het Nederlandse recht van toepassing.

 

Artikel  12   Copyright foto's en teksten op onze internetpagina, folders, etc

1.       Foto's en teksten die FertiPlus Rundveebenodigdheden op zijn internetpagina heeft staan of die worden uitgebracht d.m.v. mailingen, folders etc. blijven eigendom van FertiPlus Rundveebenodigdheden FertiPlus Rundveebenodigdheden bepaald zelf wat er met deze foto's en teksten mag gebeuren. Eindverbruikers ,voederfabrikanten, overheidsinstellingen, scholen mogen deze foto's en teksten gebruiken voor eigen doeleinden.

2.       Als FertiPlus Rundveebenodigdheden de conclusie trekt dat deze foto's en teksten voor commercieel gebruik worden toegepast of op welke manier dan ook negatief kunnen zijn voor FertiPlus Rundveebenodigdheden Dan houdt FertiPlus Rundveebenodigdheden het recht om voor elke overtreding van een foto of tekst 250, euro door te berekenen aan diegene die hier misbruik van maakt op welke manier dan ook. Tevens wordt ge�ist om de foto's en teksten binnen 24 uur te vernietigen.

3.       Mocht het zo zijn dat op punt 1 en 2 niet gereageerd wordt, dan is FertiPlus Rundveebenodigdheden genoodzaakt om juridische stappen te nemen en de boete(s) op te eisen.